RT - Radiografia Przemysłowa

Badania radiograficzne wykorzystują zjawisko pochłaniania promieniowania przenikliwego przez obiekty poddane jego działaniu. Po przejściu jednorodnej wiązki promieniowania przez badany obiekt, skutkiem wewnętrznego zróżnicowania struktury lub kształtu tego obiektu, następuje zróżnicowanie natężenia w strumieniu promieniowania proporcjonalne do stopnia pochłaniania przy przechodzeniu przez obiekt. Różnice te rejestrowane są przez detektor, którym może być: w radiografii tradycyjnej błona srebrowa, w radiografii komputerowej (CR) luminoforowa płyta obrazowa lub bezpośredni detektor cyfrowy w radiografii bezpośredniej (DR). Źródłami promieniowania w badaniach radiograficznych są aparaty rentgenowskie, bądź źródła izotopowe. Badania radiograficzne umożliwiają wykrywanie wad wewnętrznych, powierzchniowych oraz podpowierzchniowych badanych obiektów.