Aktualności

Więcej aktualności »

Newsletter

Podaj swój adres e-mail by na bieżąco otrzymywać informacje o najnowszych promocjach

Nowa polityka prywatności - PCB Service Sp. z o.o.

2018.05.25

Szanowni Państwo, 

W dniu 25 maja 2018 roku wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Poniżej znajdują się informacje, w jaki sposób Państwa dane będą przetwarzane po 25 maja 2018 roku. 

Administratorem pozyskanych od Państwa danych osobowych pozostanie PCB Service Sp. z o.o., ul. Żabi Kruk 14, 80-822, NIP: 644-27-85-403 dalej zwanym jako: „PCB”.

PCB będzie przetwarzać dane pozyskane od Państwa w związku z intencją zawarcia umowy, bądź wykonywaniem złożonego zamówienia/zawartej umowy. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi ochrony danych osobowych.

Podstawą prawną ich przetwarzania może lub mogą być: 
1) zgoda – tj. dobrowolnie wyrażona przez Państwo zgoda na przetwarzanie danych – wskazana w Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, 
2) wymogi kontraktowe – tj. konieczność dysponowania danymi na potrzeby wykonania zawartej Umowy Współpracy lub podjęcia na Państwa wniosek działań przed jej zawarciem – wskazane w Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO 
3) wymogi ustawowe – tj. konieczność wypełnienia przez PCB obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa – wskazane w Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, 
4) uzasadnione wymogi administratora – tj. konieczność realizacji prawnie uzasadnionych interesów  PCB – wskazane w Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. 

Bazując na powyższych legalnych podstawach przetwarzania danych, PCB będzie przetwarzać pozyskane od Państwa dane w następujących celach:

1) w celach wskazanych w zgodzie – na podstawie tej zgody – w takim przypadku mogą Państwo cofnąć zgodę w dowolnym momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; jednak odmowa wyrażenia zgody lub jej wycofanie spowoduje, że  PCB nie będzie mogła przetwarzać Państwa danych w celach wskazanych w zgodzie.

2) w celu przygotowania wstępnej oferty handlowej, założenia profilu/konta w bazie CRM użytkowanej przez PCB.

3) w celu realizacji zawartej umowy bądź złożonego zamówienia oraz realizacji usług serwisowych oraz innych umów, w których są Państwo stroną.

4) w celu marketingu produktów i usług PCB własnych lub partnerów biznesowych za pomocą narzędzi internetowych oraz drogą elektroniczną i telefoniczną.

Państwa dane osobowe przetwarzane są  zgodnie z art. 6 Rozporządzenia ust 1 pkt. b,c oraz f.


Pozyskane od Państwa dane osobowe będą mogły być w ramach ich przetwarzania w celach wskazanych powyżej – udostępniane innym niż PCB podmiotom, tj. podmiotom świadczącym usługi na rzecz PCB np. dostawcom usług IT, audytorom, doradcom, na podstawie umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych oraz  innym uprawnionym podmiotom, wyłącznie w zakresie określonym w przepisach prawa przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących PCB i w stosunku do niego.

Przetwarzanie pozyskanych od Państwa danych przez  PCB opierać się będzie na zasadzie dobrowolności. Podane przez Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz mogą być profilowane. 

W przypadkach i na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych będą mieli Państwo prawo do uzyskania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na podstawie prawnej w postaci uzasadnionych wymogów PCB oraz przenoszenia danych osobowych. 

Przysługiwać Państwu będzie także prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego, wskazanego w aktualnie obowiązującej ustawie regulującej zasady ochrony danych osobowych. 

W przypadku udostępnienia przez Państwa dla PCB danych osobowych Państwa pracowników, pełnomocników, członków zarządu, wspólników, współpracowników, kontrahentów, dostawców, beneficjentów rzeczywistych lub innych osób, zobowiązani są Państwo do poinformowania tych osób
1) o zakresie danych osobowych dotyczących tych osób, a przekazanych dla PCB, 
2) o tym, że PCB jest administratorem ich danych osobowych oraz, że przetwarza ich dane osobowe na zasadach określonych powyżej, 
3) o tym, że są Państwo źródłem, od którego PCB pozyskała ich dane.

PCB ma prawo przekazać Państwa dane osobowe niezbędne do wykonania umowy na świadczenie usług do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej (Google, Facebook i in.). Facebook oraz Google przystąpiły do porozumienia w sprawie Tarczy Prywatności UE-USA, a zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 r. IP/16/216 przekazywanie danych osobowych do podmiotów z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, które przystąpiły do ww. porozumienia, zapewnia odpowiedni stopień ochrony danych osobowych, zgodnie z art. 45 RODO; 

PCB dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.