Newsletter

Podaj swój adres e-mail by na bieżąco otrzymywać informacje o najnowszych promocjach

Regulamin www.pcb.com.pl, www.omega-oil.pl

§1. ZASADY OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady posługiwania się serwisem internetowym, którego właścicielem jest przedsiębiorstwo PCB Service Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-822) przy ulicy Żabi Kruk 14,.(zwane w dalszej części PCB) wpisane do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000069013 przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku telefon: 058 320 11 46, fax: 058 320 11 47, NIP: 644-27-85-403, email info@pcb.com.pl.
 2. Regulamin określania zasady dokonywania zamówień przy pomocy niniejszego serwisu.
 3. PCB zastrzega, że zamówienia będą przyjmowane i realizowane wyłącznie na rzecz przedsiębiorców w rozumieniu ustawy z dnia 02 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej w zakresie prowadzonej przez nich działalności gospodarczej (zwanych w dalszej części użytkownikami).
 4. Korzystanie przez użytkownika z serwisu oznacza, iż zapoznał się on z treścią Regulaminu.

§2. ZAMÓWIENIA

 1. Zapytania i zamówienia dotyczące produktów PCB można składać za pośrednictwem katalogu on-line pod adresem www.pcb.com.pl, www.omega-oil.pl. Użytkownik może złożyć zamówienie poprzez stronę www.pcb.com.pl, www.omega-oil.pl tylko po otrzymaniu oferty handlowej od firmy PCB.
 2. Wszystkie podane ceny produktów w katalogu on-line są jedynie informacją handlową i nie mogą być traktowane jako oferta handlowa w myśl art.66 ust. 1 k.c. co oznacza, że ich ostateczna wysokość jest wskazana poprzez złożenie oferty przez PCB.
 3. Ceny produktów wyrażone są w złotych polskich. Do podanej ceny należy doliczyć aktualnie obowiązującą stawkę podatku VAT. W przypadku przesłania oferty w walucie obcej cena produktu zostanie przeliczona na złote polskie według kursu średniego NBP na dzień realizacji zamówienia/wystawienia faktury przez PCB.
 4. Użytkownik aby uzyskać prawo do składania zapytań i zamówień musi być zarejestrowanym użytkownikiem i posiadać swój indywidualny login i hasło który nadaje mu administrator PCB.
 5. Rejestrując się jako osoba zainteresowana otrzymywaniem Newslettera użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od firmy PCB Service. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z otrzymywania Newsletter’a.
 6. Po złożeniu zapytania przez użytkownika w ciągu 3 dni roboczych zostanie przesłana do niego oferta handlowa z wyszczególnieniem wiążących cen, warunków i terminu dostawy oraz z datą ważności oferty. W przypadku wątpliwości co do treści zapytania użytkownika PCB zwróci się o ich wyjaśnienie do użytkownika w tym samym terminie.
 7. Ostateczne warunki umowy sprzedaży określają indywidualne ustalenia pomiędzy PCB a Użytkownikiem, zaś w pozostałym zakresie Strony wiąże niniejszy regulamin i obowiązujące przepisy prawa. Użytkownik wraz ze złożeniem oferty przez PCB otrzymuje każdorazowo w dostępnej formie treść niniejszego Regulaminu.
 8. Dla realizacji zamówienia niezbędne jest uprzednie wskazanie przez użytkownika danych potrzebnych do wystawienia faktury i wysyłki zamówienia: imię i nazwisko lub firma (nazwa) przedsiębiorstwa, dokładny adres, numer telefonu, adres e-mail.
 9. Wskazanie danych jest dobrowolne, z tym jednak zastrzeżeniem, że jest to niezbędne do potwierdzenia przyjęcia i realizacji zamówienia.
 10. Każde zamówienie przyjęte do realizacji zostanie potwierdzone telefonicznie lub drogą elektroniczną. Zamówienia niepotwierdzone w ciągu 3 dni roboczych, nie będą realizowane.
 11. Zamówienie, co do którego zaistnieją wątpliwości będzie weryfikowane i może zostać odrzucone przez administratora bez podania przyczyn. O odrzuceniu zamówienia Użytkownik zostanie poinformowany niezwłocznie.
 12. Użytkownik będąc osobą fizyczną dokonując rejestracji w Serwisie wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez PCB jego danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych wyłącznie w celu realizacji umów sprzedaży. PCB zobowiązuje się zabezpieczyć przekazane przez Użytkownika dane, tak aby nie zostały one ujawnione osobom trzecim, o ile obowiązujące przepisy nie stanowią inaczej. Osoby fizyczne mają prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania bądź zgłoszenia żądania ich usunięcia, gdy są zbędne dla realizacji celu dla którego zostały zebrane.

§3. DOSTAWA

 1. Zamówiony towar będzie dostarczany przesyłką kurierską- dostawa obejmuje jedynie terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Dla zamówienia przewyższającego kwotę 2500 zł /dwa tysiące pięćset złotych/ netto koszt wysyłki na terenie kraju pokrywa PCB. W innym przypadku koszt dostawy wynosić będzie 30 zł i zostaje doliczony do wartości zamówionego towaru.
 3. W przypadku niedostępności całości lub części towaru/produktów Użytkownik zostanie niezwłocznie o tym poinformowany drogą elektroniczną i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia. Jeżeli Użytkownik nie wyrazi zgody w sposób nie budzący wątpliwości oznacza to, że nie wyraża na wydłużenie czasu realizacji zamówienia. Użytkownik może przy tym oświadczyć o rezygnacji z pozycji, która wydłuża czas realizacji zamówienia.
 4. Do każdej przesyłki dołączony jest dowód zakupu - faktura VAT lub paragon fiskalny.
 5. Termin i warunki płatności są indywidualnie ustalane z każdym klientem. O warunkach płatności klient jest informowany wraz z przysłaniem oferty handlowej.
 6. Złożenie zamówienia po otrzymaniu oferty oznacza zawarcie umowy sprzedaży.
 7. PCB zastrzega sobie własność zamówionych i przesłanych aż do momentu uiszczenia całej ceny przez Zamawiającego.

§4. GWARANCJA I REKLAMACJA

 1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu towaru (w szczególności paragon fiskalny lub faktura VAT).
 2. Produkty zakupione poprzez serwis www.pcb.com.pl, www.omega-oil.pl objęte są gwarancją producenta która zostaje wysłana wraz z zakupionym produktem.
 3. Odpowiedzialność PCB obejmuje wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanej rzeczy.
 4. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zostać złożone w formie pisemnej ze wskazaniem przyczyn reklamacji i zgłoszonych roszczeń wobec PCB.
 5. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Użytkownika (kolor, proporcje itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.

§5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. PCB zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie przez zamieszczenie ich na stronie internetowej www.pcb.com.pl, www.omega-oil.pl
 2. Wszelkie nazwy i znaki towarowe lub firmowe występujące na stronie www.pcb.com.pl, www.omega-oil.pl podlegają stosownej ochronie prawnej.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego i innych ustaw.