Newsletter

Podaj swój adres e-mail by na bieżąco otrzymywać informacje o najnowszych promocjach

Warunki i zasady odpowiedzialności PCB Service Sp. z o.o. za wady,
w tym warunki gwarancji.


1. PCB Service Sp. z o.o. (dalej: PCB Service) udziela Nabywcy gwarancji jakości na zakupione w PCB Service rzeczy, tj. urządzenia i części zamienne (dalej: produkty) zgodnie ze wskazanymi niżej zasadami gwarancji. Gwarancja obowiązuje na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

2. PCB Service zapewnia dobrą jakość produktów oraz ich sprawne działanie w normalnych warunkach eksploatacji, zgodnie z załączoną do produktu instrukcją obsługi.

3. Gwarancja obejmuje wyłącznie wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym produkcie.

4. Okres gwarancji wynosi 12 miesięcy od daty dostawy, lub montażu potwierdzonego protokołem odbioru, chyba że w umowie lub zamówieniu wskazano inaczej.
W przypadku istotnej naprawy produktów, lub wymiany produktów lub ich części na nowe, okresy gwarancji nie biegną od nowa dla całego produktu.
Dla części zamiennych wymienionych lub naprawionych przez PCB Service w ramach gwarancji : 6 miesięcy od daty montażu lub wykonania naprawy.

5. Nabywca traci uprawnienia wynikające z gwarancji w przypadku:
a. nieprzestrzegania „Instrukcji obsługi i konserwacji”, niedokonania przeglądu okresowego produktów przez PCB Service w terminach wskazanych w instrukcji obsługi i konserwacji (przeglądy okresowe nie są wykonywane w ramach udzielonej gwarancji i są odpłatne, chyba że w umowie lub zamówieniu zaznaczono inaczej);
b. wykonania obsługi serwisowej produktów, napraw, przeglądów okresowych lub montażu nowych części we własnym zakresie: samodzielnie lub przez inny podmiot niż PCB Service;
c. niezgłoszenia wady w terminie i w sposób wskazany w pkt 7 poniżej;
d. dokonywania modyfikacji produktu bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody PCB Service
6. Roszczenia z tytułu gwarancji mogą być przyjmowane, rozpatrywane i usuwane wyłącznie przez PCB Service.

7. Każdą wadę należy niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 7 dni od daty jej wykrycia, zgłosić pisemnie w dziale serwisu PCB Service. Dane kontaktowe serwisu oraz wykaz lokalizacji znajduje się w dokumentacji zakupionego produktu lub na stronie www.pcb.com.pl. Zgłoszenia reklamacyjne dokonane z niezachowaniem procedur i terminów, określonych w niniejszej gwarancji, powodują utratę praw z tytułu gwarancji i nie będą rozpatrywane.

8. PCB Service przystąpi do zdiagnozowania i usunięcia stwierdzonej wady w ramach gwarancji w terminie nie przekraczającym 14 dni od daty dokonanego zgłoszenia. Naprawa zostanie wykonana u Nabywcy, lub w warsztacie PCB Service w zależności od charakteru wady i możliwości serwisowych PCB Service. W szczególnych przypadkach naprawa zostanie dokonana przez producenta urządzenia bez zbędnej zwłoki, jednakże w terminie uwzględniającym konieczność dostarczenia urządzenia do oraz od producenta, a także normalny tok pracy producenta.

9. PCB Service nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe po stronie Nabywcy, nawet jeżeli powstały na skutek ujawnienia się wad sprzętu lub części zamiennych zakupionych w PCB Service, w tym także nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty handlowe, utracone zyski ani inne straty pośrednie lub wtórne, będące konsekwencją wady.

10. Koszty napraw gwarancyjnych oraz części zamiennych wymienianych na gwarancji w ramach stwierdzonej wady nie obciążają Nabywcy.

11. Części wymontowane w ramach usługi gwarancyjnej pozostają własnością PCB Service.

12. Za naprawę gwarancyjną uważa się tylko i wyłącznie naprawę wadliwego Produktu dokonaną w okresie, o którym mowa w pkt. 4 i na warunkach określonych w niniejszej gwarancji.
W szczególności nie stanowią napraw gwarancyjnych konserwacje, okresowe przeglądy, regulacje, sprawdzenia działania oraz czyszczenie Produktu.


13. Gwarancja nie obejmuje:
a. naturalnego zużycia części eksploatacyjnych;
b. wad i uszkodzeń powstałych wskutek wypadku, przewrócenia, upadku produktu itp.;
c. wad i uszkodzeń powstałych wskutek oddziaływania sił przyrody jak np. gradu, pioruna, mrozu, wody, soli, oddziaływania substancji chemicznych itp.;
d. wad i uszkodzeń powstałych wskutek zastosowania niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych;
e. wad i uszkodzeń powstałych wskutek dokonania zmiany pierwotnej formy oraz/lub funkcji produktu określonej w załączonej do produktu instrukcji obsługi lub spowodowanych niewłaściwym podłączeniem, użytkowaniem lub przechowywaniem Produktu;
f. szkód powstałych podczas transportu i przeładunku.
g. wad powstałych podczas użytkowania przez osoby nieuprawnione do eksploatacji urządzenia.
14. PCB Service ma prawo do odmowy wykonania naprawy gwarancyjnej w przypadku,
gdy Nabywca zalega w stosunku do PCB Service z jakimikolwiek wymagalnymi płatnościami, niezależnie od ich tytułu, w szczególności zalega z zapłatą za dostarczone Nabywcy towary, lub świadczone na jego rzecz przez PCB Service usługi. W przypadku, o którym mowa w niniejszym punkcie, PCB Service może odmówić wykonania wszelkich świadczeń z tytułu udzielonej gwarancji i jest zwolniony z odpowiedzialności wobec Nabywcy z tytułu gwarancji.

15. Prawa gwarancyjne posiada wyłącznie Nabywca, który nabył produkt bezpośrednio od PCB Service. Dalsze zbycie produktu nie powoduje przeniesienia praw przysługujących z mocy niniejszej gwarancji na kolejnego nabywcę.

16. Odpowiedzialność PCB Service z tytułu rękojmi za wady jest wyłączona.